مطالبه خسارات حمل و نقل

دعاوی مطالبات خسارت حمل و نقل زمینی دریایی و هوایی و ریلی از متصدیان حمل و نقل

خسارت حمل و نقل و متصدی حمل و نقل در قانون تجارت

طبق ماده ۳۸۶ قانون تجارت اگر مال التجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس خود مال التجاره یا مستند به تقصیر ارسال کننده یا مرسل الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها داده اند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی تواند از آن جلوگیری نماید که نمونه دادخواست آن در همین سایت موجود است و در مورد خسارات ناشیه از تاخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحری مال‌التجاره نیز متصدی حمل و نقل در حدود ماده فوق‌ مسئول خواهد بود.

طبق ماده 388 قانون مذکور متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از اینکه خود مباشرت به حمل و نقل‌کرده و یا حمل و نقل‌کننده دیگری را مامور کرده باشد. بنابراین متضرر میتواند با ارائه دادخواست مذکور خسارات وارده را از متصدی حمل و نقل دریافت کند.

مطالبه خسارات حمل و نقل در حمل و نقل زمینی دریایی هوایی و ریلی

مطالبه انواع خسارت های حمل و نقل از شرکت های حمل و نقل

قوانین مرتبط با بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل

قانون تجارت

ماده 386 قانون تجارت :

 اگرمال التجاره تلف ياگم شود متصدی حمل ونقل مسئول قيمت آن خواهد بود مگراينكه ثابت نمايد تلف ياگم شدن مربوط به جنس خود مال التجاره يامستند به تقصير ارسال كننده يامرسل اليه ويا ناشی از تعليماتی بوده كه يكی ازآنها داده اند ويا مربوط به حوادثی بوده كه هيچ متصدی مواظبی نيزنمی توانست ازآن جلوگيری نمايد. قرارداد طرفين می تواند برای ميزان خسارت مبلغی كمتريا زيادتر از قيمت كامل مال التجاره معين نمايد. 


ماده 387 قانون تجارت : 

درمورد خسارات ناشيه ازتاخيرتسليم يا نقص يا خساراتی كه ممكن بود درصورت تلف شدن تمام مال التجاره حكم به آن شود تجاوز نمايد مگراينكه قرارداد طرفين خلاف اين ترتيب رامقرر داشته باشد. 


ماده 388 قانون تجارت :

 متصدی حمل ونقل مسئول حوادث وتقصيراتی است كه درمدت حمل ونقل واقع شده اعم ازاينكه خودمباشرت به حمل ونقل كرده وياحمل ونقل كننده ديگری را مامور كرده باشد. بديهی است كه درصورت اخير حق رجوع او به متصدی حمل ونقلي كه ازجانب او مامورشده محفوظ است.

قانون مدنی


ماده 516 قانون مدنی : 

تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از این که از راه خشکی یا آب یا هوا باشد برای حفاظت و نگاهداری اشیایی که به آن‌ها سپرده می‌شود همان است که برای امانت‌داران مقرر است بنابراین در صورت تفریط یا تعدی مسئول تلف یا ضایع شدن اشیایی خواهند بود که برای حمل به آن‌ها داده می‌شود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیا به آنان خواهد بود.

علت تفاوت ماده 386 قانون تجارت با ماده 516 قانون مدنی در باب متصدی حمل چیست ؟

متصدی حمل و نقل در قانون تجارت مسئولیتی بیش از امین و وکیل در قانون مدنی دارد : در قانون مدنی ، متصدی حمل و نقل امین است و تقصیر او باید ثابت شود تا مسئول قرار گیرد (ماده 516) .

ولی ، در قانون تجارت متصدی مسئول سالم رساندن کالا به مقصد است : یعنی ، بر مبنای عرف و نیازهای تجارتی ، قانونگذار تعهد به حمل را به طور ضمنی حاوی تعهد به حفظ کالا نیز دانسته است . در نتیجه ، متصدی حمل باید ثابت کند که دلیل تلف کالا ذاتی یا ناشی از تقصیر ارسال کننده و یا گیرنده و یا نیروی خارجی و احتراز ناپذیر (قوه قاهره ) است تا از مسئولیت معاف شود .

برای داوری درباره حکم ماده 516 قانون مدنی و ماده 386 قانون تجارت نسبت به مسئولیت متصدی حمل و نقل و اثبات تقصیر او باید پذیرفت که ماده 386 قانون تجارت برای اشخاصی که حمل و نقل را شغل و تخصص خود قرار می دهند و این خدمت را به عموم در برابر دستمزد معین پیشنهاد می کنند ، مناسب تر است . زیرا ، در فرضی که فرستنده کالا با چنین موسسه ای قرارداد می بندد ، مبنای تراضی این شرط ضمنی است که متصدی بر پایه تخصص و تجربه خود می تواند کالا را سالم به مقصد برساند ، مگر این که حادثه ای غیر مترقبه او را بازدارد . پس ، تعهد او بر حمل کالا همراه با این شرط ضمنی است که آن را سالم می رساند و ، در نتیجه ، در صورتی از اجرای این تکلیف معاف می شود که ثابت کند حادثه قهری و نامنتظر یا کاهلی و تقلب ارسال کننده سبب تلف یا نقص کالا شده است .

ولی ماده 516 قانون مدنی برای فرضی عادلانه است که قرارداد خصوصی حمل کالا با امینی بسته می شود که متصدی حمل و نقل عمومی نیست و این خدمت را در برابر دوست یا آشنا و یا همکار تجاری خود به عهده می گیرد . زیرا ، در این فرض ، تکیه بر امانت و دلسوزی حامل است نه تخصص و تجربه او .بنابراین ، مفاد تراضی چنین تعبیر می شود که تعهد محدود به رعایت امانت و کوشش در راه حفظ سلامت کالاست نه سالم رساندن آن به مقصد . در نتیجه اگر کالا تلف شود ، بر طبق قواعد عمومی ، بر عهده ارسال کننده است که کوتاهی و مسامحه امین را ثابت کند .

مسئولیت متصدی حمل و نقل در داخل و خارج

قانون تجارت و کنوانسيون CMR، متصدي حمل و نقل کالا از طريق جاده را اعم از داخلي و بين المللي، مسوول تلف، فقدان، نقص کالا و خسارت تاخير در رساندن کالا به مقصد مي داند، ولي در مورد مسووليت متصدي در صورت امتناع از حمل و يا عدم تحويل کالا بعد از حمل ساکت است که به نظر مي رسد با توجه به اصول کلي حقوقي حاکم بر قراردادها، امتناع از حمل و يا عدم تحويل کالا نيز موجب مسووليت متصدي مي باشد.

ضمانت اجرايي تخلف متصدي حمل و نقل از قرارداد حمل و نقل کالا نيز در همه موارد يکسان نيست و بايد در بين موارد مسووليت متصدي قابل به تفکيک شد: در صورت فقدان، تلف، نقص و تاخير در تحويل کالا، متصدي مسوول پرداخت قيمت به عنوان خسارت مي باشد و در موارد امتناع از حمل و تحويل کالا به جهت لازم بودن قرارداد حمل و نقل، ملزم به انجام تعهد خواهد بود.

البته در مواردي اين آثار متوجه شخص متصدي نخواهد بود. در جائيکه ضمن قرارداد حمل و نقل براي متصدي حق فسخ قرارداد حمل و نقل پيش بيني شده باشد و ايشان نيز با استفاده از اين حق از حمل کالا امتناع نمايد، الزام او به انجام تعهد به عنوان آثار مسووليت متصدي، منتفي خواهد بود و همينطور در صورت شرط عدم مسووليت، وجود عيب ذاتي در کالا، دخالت مخاطرات ذاتي خاص، دخالت فعل ثالث، خطاي فرستنده کالا، خسارت ناشي از تعليمات فرستنده يا گيرنده کالا و دخالت قوه قاهره متصدي الزامي به پرداخت خسارت نخواهد داشت.

خسارت حمل و نقل و مسئولیت مدنی و قراردادی متصدی حمل و نقل

گروه مشاورین حقوقی خسارتی(Khesarati.ir)

مشاوره مالی و حقوقی و وکالت دادگستری در انواع دعاوی مطالبه خسارت و غرامت و دیه

گروه مشاورین حقوقی خسارتی، مجموعه ای متشکل از بهترین مشاوران حقوقی و مالی و وکلای پایه یک دادگستری در تهران میباشند که با بیش از 20 سال سابقه و تجربه تخصصی حرفه ای در انواع دعاوی مطالبه خسارت و غرامت و دیه به مخاطبان مشاوره داده و به صورت صفر تا صد، دعاوی و پرونده های مطالبه خسارت از اشخاص و ارگانها را در مراجع قضایی و اداری پیگیری نموده و به نتیجه مطلوب میرسانند.

خدمات حقوقی ما:

-مشاوره حقوقی و وکالت در دعاوی مطالبه خسارت و غرامت از نهاد ها و سازمان های دولتی

– مشاوره حقوقی و وکالت در دعاوی مطالبه خسارت قراردادی و غیر قراردادی از اشخاص و شرکتها

-مشاوره حقوقی و وکالت در دعاوی مطالبه خسارت و غرامت از انواع شرکتهای بیمه و بیمه نامه های مختلف

-مشاوره حقوقی و وکالت در دعاوی مطالبه خسارت و غرامت پزشکان و بیمارستانها و خسارات پزشکی

-مشاوره حقوقی و وکالت در دعاوی مطالبه خسارت و غرامت و اخذ دیه از انواع خسارات بدنی وارده

-مشاوره حقوقی و وکالت در دعاوی مطالبه خسارت و غرامت بانک ها و شرکت های بورسی

-مشاوره حقوقی و وکالت در دعاوی مطالبه خسارات دادگستری و دادرسی در دعاوی قضایی

-مشاوره حقوقی و وکالت در دعاوی مطالبه خسارات قراردادی قطعی برق و گاز و مخابرات صنایع تولیدی ماده 25

درصورت نیاز به مشاوره حقوقی و کسب اطلاعات بیشتر در مورد پرونده حقوقی خود، با ما تماس بگیرید.

نحوه تماس با ما:

آدرس ما:

 تهران، میدان فاطمی، ابتدای خیابان جویبار، کوچه میرهادی شرقی

شماره موبایل – واتساپ:   

09128421890   (سعید قاسمی)

 09122356369 (محمدرضا عدالتخواه)

آدرس وب سایت:

Khesarati.ir