انجام کلیه امور ثبت امالک و اراضی و مشاوره دعاوی و اختالفات ثبت امالک و اراضی در مراجع و محاکم قضایی

انجام کلیه امور ثبت اسناد رسمی و مشاوره دعاوی و اختالفات اسناد رسمی و الزم االجرا در مراجع و محاکم قضایی

انجام کلیه امور ثبت شرکت ها و موسسات تجاری و مشاوره دعاوی مرتبط با ثبت شرکت ها در مراجع و محاکم قضایی

انجام کلیه امور ثبت مالکیت صنعتی شامل اختراعات، طرح صنعتی و عالمت تجاری و دعاوی و اختالفات مالکیت فکری

انجام کلیه امور ثبت معادن در سامانه کاداستر معدن و ادارات صمت و مشاوره اختالفات و دعاوی معادن

انجام کلیه امور ثبت شرکت های دانش بنیان و اخذ مجوز شرکت دانش بنیان از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

انجاک کلیه امور مرتبط با اجرائیات اسناد رسمی و اسناد الزم االجرا در اجرائیات ثبت اسناد و امالک و محاکم